Goodbye Eternity new version?

latest update for goodbye eternity ?